برگزاری وبینار حافظ خوانی

دانشکده علوم انسانی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند. وبینار حافظ خوانی (در این دورۀ ۶ جلسه‌ای دانشجو یا جهان و ذهن و زبان حافظ آشنا می‌شود؛ به گونه‌ای که پس از آن می‌تواند با حافظ ارتباط برقرار کند و تا غزلیاتش را به طور تقریبی بفهمد.)

جلسۀ اول: زمانۀ حافظ؛ سه‌شنبه ۲۲ تیر، ساعت ۱۷-۱۸:۳۰
جلسۀ دوم: عرفان حافظ؛ سه‌شنبه ۲۹ تیر، ساعت ۱۷-۱۸:۳۰
جلسۀ سوم: عشق حافظ؛ سه‌شنبه ۵ مرداد، ساعت ۱۷-۱۸:۳۰
جلسۀ چهارم: شراب حافظ؛ سه‌شنبه ۱۲ مرداد، ساعت ۱۷-۱۸:۳۰
جلسۀ پنجم: رندی و زاهدی؛ سه‌شنبه ۱۹ مرداد، ساعت ۱۷-۱۸:۳۰
جلسۀ ششم: نظم پریشان و هنر شاعری؛ سه‌شنبه ۲۶ مرداد، ساعت ۱۷-۱۸:۳۰

لینک وبینار:

 

 

https://vc.sru.ac.ir/rjty011gy141