برگزاری وبینار آموزش و مشاوره پیش از ازدواج

دانشکده علوم انسانی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند. وبینار آموزش و مشاوره پیش از ازدواج

 

جلسه اول: دوره آشنایی، خواستگاری و سواد عشق ورزی؛۲۷ تیر، ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰
جلسه دوم: باورهای درست و نادرست ازدواج؛۳ مرداد، ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰
جلسه سوم: نامزدی، دوران عقد و تشکیل زندگی؛۱۰ مرداد، ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰

لینک وبینار:

https://vc.sru.ac.ir/r9zngjyc0jpv