برگزاری وبینارهای تابستانی دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی با همکاری معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی در تیر و مرداد ماه ۱۴۰۰، وبینارهای ذیر را برگزار می نماید.