برگزاری نشست هم اندیشی”رسالت دانشجو معلمان در آموزش و پرورش ” با حضور معاون وزیر در امور بین الملل

روز سه شنبه19 آذر نشست هم اندیشی با حضور دکتر غلامرضا کریمی معاون وزیر در امور بین الملل با اهتمام مجمع اسلامی دانشجویان برگزار خواهد شد.

روز سه شنبه19 آذر نشست هم اندیشی با حضور دکتر غلامرضا کریمی معاون وزیر در امور بین الملل با اهتمام مجمع اسلامی دانشجویان برگزار خواهد شد.

img_20191210_044233_582