برگزاری نشست با حضور نماینده فناپ در راستای راه اندازی مرکز رشد و فناوری شهید تهرانی مقدم در دانشگاه

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و به نقل از مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت نشستی در تاریخ ۱۴۰/۱۱/۰۲ با حضور نماینده شرکت فناپ با دستور جلسه اخذ حمایت های مالی و تدارکاتی در راستای راه اندازی مرکز رشد، در سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوری برگزار گردید.

در این جلسه راه کارهای موجود با هدف همکاری دانشگاه، فناپ و وزارت آموزش و پرورش در حوزه فناوری با اولویت آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست مقرر شد لیست مشترکی از پروژه های مورد نیاز دانشگاه و فناپ تهیه شده تا زمینه همکاری های آتی فراهم گردد.

معاونت پژوهش و فناوری

۰۱۱۱۰۳۰۱