برگزاری مصاحبه متقاضیان دکتری برنامه ریزی درسی سال ۱۳۹۹

دومین روز مصاحبه متقاضیان دکتری برنامه ریزی درسی در روز سه شنبه اول مهر ۱۳۹۹ به صورت مجازی با حضور تمامی اساتید عضو کارگروه مصاحبه برگزار گردید. این فرآیند در هفته های آتی نیز ادامه خواهد یافت. آقای دکتر نصری معاون آموزشی دانشکده در تشریح فرآیند مصاحبه اعلام کرد که در ابتدا بر اساس اطلاعیه دانشگاه مدارک دانشجویان را از طریق ایمیل در گردید و بررسی گردید سپس با تک تک افراد تماس تلفنی حاضل گردید و برای هر فرد وقت مصاحبه از طریق سامانه lms تعیین گردید. در روز مصاحبه متقاضیان از طریق سامانه فوق الذکر پرسش و پاسخ صورت گرفت. لازم به ذکر است که این مصاحبه تا ساعت ۱۶ ادامه خواهد یافت.