انجمن علمی عمران اظهار داشت

مجمع تأسيسي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي عمران دانشگاه هاي سراسر كشور در تاريخ ۱۸ و ۱۹ اسفندماه گذشته به ميزباني دانشگاه رازي كرمانشاه برگزار گرديد. پس از انجام انتخابات، آقاي شاهين ملك شاهدي دانشجوي گروه مهندسي عمران دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجائي به عنوان بازرس اصلي اتحاديه مزبور انتخاب گرديد. براي ايشان موفقيت در انجام وظائف محوله آرزو مي كنيم.

logo  omran.