برگزاری دومین جلسه شورای سیاستگذاری نخستین همایش ملی فرهنگ

روز سه شنبه مورخ ۸ مهر ماه ۱۳۹۹، دومین جلسه شورای سیاستگذاری نخستین همایش فرهنگ در دانشکده علوم انسانی با حضور آقای دکتر صلواتی معاون فرهنگی و اجتماعی، آقای دکتر طهماسبی پور رئیس دانشکده علوم انسانی، آقای دکتر مالیان مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه و آقای دکتر خادمی برگزار گردید. در این جلسه تقویم اجرایی همایش به شرح زیر تصویب شد:

آغاز پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۸/۱

پایان پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

اعلام نتایج داوری: ۱۴۰۰/۲/۱

مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۲/۲۲

برگزاری همایش: ۱۴۰۰/۲/۳۰

اهداف و محورهای همایش نیز نهایی گردید:

محورهای همایش:

 • تاملاتی پیرامون فرهنگ و بحران کرونا
 • دین و جنبه های فرهنگی و اجتماعی کرونا
 • بحران کرونا و تاثیر آن بر سلامت
 • علوم و جنبه های فرهنگی و اجتماعی کرونا
 • تاثیر بحران کرونا بر تعلیم و تربیت
 • سبک زندگی و بحران کرونا
 • نهادها و سازمان ها و جنبه های فرهنگی و اجتماعی کرونا

اهداف همایش:

 • جایگاه، ضرورت و کارکرد فرهنگ در سلامت و سعادت جامعه
 • آسیب شناسی فرهنگی جامعه به ویژه در مواجه با بحران کرونا
 • ارائه راهکار برای بهبود و توانمند سازی فرهنگی و اجتماعی جامعه به ویژه در بحران کرونا
 • سیاست گذاری اثر بخش، برنامه ریزی دقیق و مدیریت کارآمد آموزش، پژوهش و تربیت در دوره کرونایی