برگزاری دوره های نظام مهندسی

برگزاری دوره های نظام مهندسی

دوره های آموزشی مربوط به سازمان نظام مهندسی در دانشکده مهندسی مکانیک در تعطیلات تابستان برگزار شد.