برگزاری دوره آموزشی روز نامه نگاری تکمیلی

این دوره بصورت غیر حضوری با استفاده از سامانه  lms در تاریخ خرداد ۹۹  برگزار شد. در تاریخ ۲۲ خرداد آزمون بصورت غیر حضوری بعمل آمد و به افرادی که حد نصاب نمره را کسب کرده بودند گواهینامه اعطا شد . استادان این دوره جناب آقای دکتر مالیان ،سرکار خانم اکبریان و جناب آقای فعله گری بودند .