دانشکده علوم انسانی

در جلسه ای که با حضور گروه علوم تربیتی با محور دروس صلاحیت معلمی در دفتر ریاست داشنگاه با حضور ریاست محترم و معاونت آموزشی کل برگزار گرید، مدیر گروه محترم  گروه علوم تربیتی جناب آقای دکتر عصاره ضمن ارایه گزارشی از فعالیت های گروه در این حوزه، و همچنین  اعضای محترم گروه، به تبادل نظر در زمینه دروس صلاحیت معلمی با   ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عظمتی و معاونت آموزشی کل جناب آقای دکتر پورکمالی پرداخته و ازنقطه نظرات ارزشمند ایشان استفاده شد. آقای دکتر عظمتی همچون گذشته حمایت همه جانبه خود را در پیشبرد اهداف تربیت معلم و همکاری در حوزه دروس صلاحیت معلمی را به گروه علوم تربیتی اعلام داشتند

photo_2018-11-19_03-33-04-1024x682