برگزاری جلسه گروه زبان انگلیسی

روز سه شنبه ۱۰ تیرماه جلسه گروه زبان انگلیسی با حضور اعضای هیات علمی گروه زبان و همین طور رئیس دانشکده جناب آقای دکتر طهماسبی پور تشکیل شد.