برگزاری جلسه کمیسیون ماده یک

جلسه کمیسیون ماده یک با حضور اعضا در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۰ در محل دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل شد و پرونده ارتقاء مرتبه آقایان دکتر علی زعیم و دکتر مجتبی قربانی و نیز پرونده ترفیع سالانه خانم دکتر مودت سعیدی و آقایان دکتر یداله بهمنی مطلق،دکتر محمد رضا ارباب تفتی، دکتر یوسف فرزان نهاد، دکتر امیر رفاهی اسکویی، دکتر عباس شیری ، دکتر جلال ولی الهی و دکتر کامران مبینی مورد بررسی قرار گرفت .

ak