برگزاری جلسه کمیته منتخب جذب در خصوص انتقال خانم دکتر نصیری

روز یکشنبه مورخ 98/9/24 جلسه ای با حضور اعضا محترم منتخب هیئت جذب دانشگاه در خصوص انتقال سرکار خانم دکتر نصیری به دانشکده علوم انسانی ( گروه علوم تربیتی) در دفتر دانشکده علوم انسانی تشکیل شد.

روز یکشنبه مورخ 98/9/24 جلسه ای با حضور اعضا محترم منتخب هیئت جذب دانشگاه در خصوص انتقال سرکار خانم دکتر نصیری به دانشکده علوم انسانی ( گروه علوم تربیتی) در دفتر دانشکده علوم انسانی تشکیل شد.

whatsapp-image-2019-12-15-at-11-39-40-pm