برگزاری جلسه کمیته علمی دوازدهمین همایش ملی آموزش

جلسه ی هماهنگی جهت برگزاری هر چه بهتر دوازدهمین همایش ملی آموزش با حضور اعضای محترم کمیته علمی همایش برگزار گردید.