برگزاری جلسه کارگروه درآمدزایی

  • تعریف اولیه پروژه های مشترک و قابل انجام بین دو دانشکده و تعیین مسئول مستقیم برای آنها
  • بررسی تاسیس نشریه “علوم و فناوری های شناختی در ورزش”
  • بررسی تعریف عنوان رشته کارشناسی ارشد “مهندسی فناوری در ورزش