برگزاری جلسه کارورزی

روز یکشنبه مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، جلسه کارورزی با حضور اساتید گروم علوم تربیتی برگزار گردید.