برگزاری جلسه هماهنگی مدیران گروه

در روز شنبه مورخ 7 دی ماه جلسه هماهنگی مدیران گروه به منظور برنامه ریزی هر بهتر و دقیق تر برای ترم جدید با حضور کلیه مدیران گروه و کارشناس اموزش مهندس رمضانی برگزار شد  

در روز شنبه مورخ 7 دی ماه جلسه هماهنگی مدیران گروه به منظور برنامه ریزی هر بهتر و دقیق تر برای ترم جدید با حضور کلیه مدیران گروه و کارشناس اموزش مهندس رمضانی برگزار شد

dsc_0056