برگزاری جلسه معاونت پژوهشی دانشگاه در دانشکده مهندس عمران

با حضور اعضای معاونت پژوهشی دانشگاه در دانشکده مهندسی عمران، جلسه ای جهت تبادل نظر و معرفی دستاوردهای پژوهشی دانشکده برگزار گردید.