دانشکده علوم انسانی خبر داد

برگزاری جلسه معارفه برای دانشجویان ورودی ۹۷ دوره کارشناسی ارشد رشته های علوم تربیتی

 این جلسه معارفه به درخواست گروه علوم تربیتی با حضور دانشجویان ارشد ورودی جدید ۹۷ در رشته های کارشناسی ارشد علوم تربیتی؛ مدیریت آموزشی، روانشناسی تربیتی، مشاوره خانواده و برنامه ریزی درسی برگزار گردید. در این جلسه  معاونت آموزشی و پژوهشی، سرکار خانم دکتر خالوندی به سوالات دانشجویان در ارتباط با دوره کارشناسی ارشد پاسخ داده و به قوانین مرتبط با آیین نامه دانشجویان ارشد پرداختند. همچنین مدیر گروه علوم تربیتی جناب آقای دکتر عصاره نیز ضمن توضیح در مورد این دوره تحصیلی دانشجویان و فرایند و ساختار نظام آموزشی رشته ها از اعضای محترم هیات علمی خواستند که به معرفی اجمالی خود پرداخته  و همچنین در مورد زمینه های پژوهشی خود توضیح دهند. در پایان نیز به سوالات  و دانشجویان در ارتباط با موضوعات مختلف آموزشی مربوطه توسط اعضای محترم علوم تربیتی پاسخ داده شد.

image-1