برگزاری جلسه مشترک شورای آموزشی دانشکده و مدیران حوزه آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه به تاریخ ۲۴/۱۰/۹۸ جلسه مشترک شورای آموزشی دانشکده و مدیران محترم حوزه آموزشی دانشگاه برگزار گردید در این جلسه موارد مهمی چون نحوه ِاعمال واحد تربیت بدنی به عنوان واحد عمومی اختیاری دانشجویان، اجرایی شدن ضریب واحدهای عملی تربیت بدنی در دانشگاه، شیوه نامه ظرفیت اساتید راهنما و راه های تسهیل فراغت از تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بحث و تبادل نظر شد.