برگزاری جلسه صلاحیت عمومی با حضور ریاست محترم دانشگاه

روز دوشنبه مورخ 1398/10/9 جلسه صلاحیت معلمی با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عظمتی  و اعضای گروه علوم تربیتی در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی تشکیل شد.

روز دوشنبه مورخ 1398/10/9 جلسه صلاحیت معلمی با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عظمتی  و اعضای گروه علوم تربیتی در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی تشکیل شد.