برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده

روز شنبه مورخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، جلسه شورای آموزشی دانشکده با حضور رئیس و معاونین و مدیران محترم گروه دانشکده علوم انسانی تشکیل گردید. در این جلسه تاکید شد که مدیران گروه ها بر زمان تشکیل کلاس ها طبق برنامه سامانه گلستان نظارت کنند و در مورد ارزشیابی درس کارورزی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ کمیته کارورزی تشکیل و اعلام نظر نماید.