برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده

روز یکشنبه مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ جلسه شورای آموزشی دانشکده با حضور مدیران محترم گروه دانشکده علوم انسانی تشکیل شد.