برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم انسانی

دوشنبه مورخ ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم انسانی با حضور مدیران محترم گروه های آموزشی برگزار گردید.