دانشکده علوم انسانی خبر داد

برگزاری جلسه سخنرانی خانم دکتر حمیدی با موضوع دستاوردهای ایشان از سفر مطالعاتی

جلسه سخنرانی خانم دکتر حمیدی با موضوع دستاوردهای ایشان از سفر مطالعاتی در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۶ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی تشکیل خواهد شد. حضور کلیه اساتید و دانشجویان و علاقه مندان مزید امتنان است.