برگزاری جلسه دیگری از سری جلسات طوفان فکر

در راستای بهبود فعالیت ها و امور اجرایی دانشکده جلسه دیگری از سری جلسات طوفان فکر دانشکده  در تاریخ ۳ دی ماه برگزار گردید.

dsc_0053 dsc_0054 dsc_0055