برگزاری جلسه دورهمی اساتید دانشکده مهندسی مکانیک

اولین جلسه از سلسله نشستهای دورهمی اساتید دانشکده مکانیک با عنوان راهکارهای ایجاد انگیزه در همکاران با حضور اکثریت اساتید تشکیل گردید.
در این جلسه ابتدا آقای دکتر علی گودرز ریاست محترم دانشکده در مورد اهمیت نشستهای دورهمی اساتید توضیحاتی را ارائه فرمودند.
سپس هر کدام از اساتید نظرات و راهکارهای ایجاد انگیزه و موانع پیش رو را توضیح داده و پیشنهاداتی را متذکر شدند.