دانشکده علوم انسانی

این پایان نامه که توسط دانشجو خانم مریم رضوان به راهنمایی آقای دکتر ساکی و مشاوره آقای دکتر امام جمعه انجام شد، با موضوعی متفاوت از آنچه تا کنون در حوزه علوم تربیتی بدان توجه می شد، پرداخته است. در این جلسه آموزه های حاصل از تجربه های زیسته دانشجو که خود با این مشکل مواجه بوده و به همین دلیل موضوع پایان نامه خود را انتخاب کرده است بسیار شنیدنی  و ارزشمند بود.

img_4183