برگزاری جلسه جذب اعضای هیات علمی

در روز دوشنبه مورخ ۷ آبان ماه جلسه جذب عضو هیات علمی گروه حرارت سیالات و تاسیسات برگزار شد.