برگزاری جلسه تبدیل وضعیت سرکار خانم دکتر زیبا اسماعیلی

جلسه جهت بررسی تبدیل وضعیت سرکار خانم دکتر زیبا اسماعیلی از پیمانی به رسمی آزمایشی با حضور اعضای کارگروه و آقای دکتر غلامرضایی به عنوان داور خارجی در دفتر دانشکده علوم انسانی تشکیل شد.