برگزاری جلسه با همکاران کارگاه ها و آزمایشگاه ها

در راستای هماهنگی بیشتر کارگاه ها و آزمایشگاه و رفع موانع موجود در این بخش از سری جلساتی که به صورت هفتگی با همکارن شاغل در این حوزه برگزار می شود جلسه دیگری در روز سه شنبه مورخ ۲۴ دی ماه در محل دفتر دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شد.