برگزاری جلسه با مسئولین کارگاه ها و آزمایشگاه ها

در راستای جلسات هفتگی با مسئولین کارگاه ها و آزمایشگاه ها در تاریخ ۱۰ دی ماه جلسه دیگری در محل ازمایشگاه هیدرولیک برگزار شد هدف از برگزاری این گونه جلسات هماهنگی بیشتر مسئولین کارگاه ها و آزمایشگاه ها برای برگزاری هر چه بهتر دروس کارگاهی و برطرف نمودن نیاز کارگاه و آزمایشگاه ها برای ترم جدید می باشد.