برگزاری جلسه با مدیر آموزش های الکترونیکی و مجازی دانشگاه

با حضوردکتر میرمحمدی مدیر محترم آموزش های الکترونیکی و مجازی دانشگاه جلسه ای مورخ  دوشنبه ۲۶ خرداد ماه برگزار گردید تا موارد جهت برگزاری همایش دانشکده به صورت مجازی بررسی گردد. در این جلسه موارد و موضوعات مختلف در مورد برگزاری مجازی کنفرانس به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.