برگزاری جلسه با دانشجویان دکتری

در روز شنبه مورخ ۹۸/۷/۲۰ جلسه ای با جمعی از دانشجویان دکتری دانشکده با حضور دکتر علی گودرز رئیس دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر علی گودرز ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشجویان به تشریح اقدامات دانشکده برای دانشجویان بویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرداختند. در ادامه ایشان متذکر شدند که  دانشجویان تحصیلات تکمیلی به خصوص دانشجویان دکتری پتانسیل هایی برای دانشکده هستند که دانشکده قصد دارد هرچه بیشتر و هدفمند تر از این پتانسیل بهره ببرد. لذاحضور دانشجویان در دانشکده بیش از پیش حائز اهمیت و هدفمند خواهد بود

در ادامه جلسه دانشجویان ضمن معرفی خود به ارائه پیشنهاداتی برای همکاری بیشتر بین دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه دادند

dsc_0116 dsc_0115 1