برگزاری جلسه با حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه در روز سه شنبه هشتم بهمن ماه با حضور سرکار خانم دکتر گران مدیر محترم برنامه ریزی و سنجش آموزشی در محل سالن جلسات دانشکده علوم پایه تشکیل شد. در این جلسه موارد مرتبط با حوزه آموزش و تحصیلات تکمیلی از طرف ایشان به اطلاع اعضای شورا رسانده شد. همچنین اعضای شورا، ضمن تشکر از زحمات حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مواردی را در راستای ارائه خدمات آموزشی بهتر به دانشجویان مطرح نمودند. همچنین دغدغه های شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده در خصوص پیگیری پذیرش دانشجوی کارشناسی در سال تحصیلی آینده، پیگیری اخذ مجوز برگزاری دوره های دکتری در رشته های مورد درخواست، پیگیری تصویب برنامه درسی دوره دکتری آموزش علوم – ارسالی به وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری –  مباحث مرتبط با ارتقا پایه اعضای هیات علمی و سامانه گلستان و … به اطلاع ایشان رسید.