برگزاری جلسه انجمن الكترونيك قدرت ايران

جلسه اعضاي انجمن الكترونيك قدرت ايران طبق روال جلسات دوره اي اين انجمن در تاريخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۸ در دانشكده مهندسي برق برگزار شد. قبل از برگزاري جلسه، اعضاي محترم اين انجمن از سالن شهيد تهراني مقدم و امكانات دانشكده علوم پايه براي برگزاري كنفرانس PEDSTC2020 بازديد نمودند. پس از آن در ابتداي اين جلسه آقاي دكتر قندهاري رئيس دانشكده و آقاي دكتر داوري معاون دانشكده ضمن خوش آمدگويي به اعضا و مهمانان اين جلسه، گزارش مبسوطي از فعاليت هاي صورت گرفته براي كنفرانس ارائه كردند. اين جلسه با دستوركار انجمن الكترونيك قدرت ايران و توسط آقاي دكتر ذوالقدري ادامه يافت و موضوعات مختلف انجمن و كنفرانس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

img_20191215_173433