برگزاری جلسه انجمن الکترونیک قدرت ایران

جلسه اعضای انجمن الکترونیک قدرت ایران طبق روال جلسات دوره ای این انجمن در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۸ در دانشکده مهندسی برق برگزار شد. قبل از برگزاری جلسه، اعضای محترم این انجمن از سالن شهید تهرانی مقدم و امکانات دانشکده علوم پایه برای برگزاری کنفرانس PEDSTC2020 بازدید نمودند. پس از آن در ابتدای این جلسه آقای دکتر قندهاری رئیس دانشکده و آقای دکتر داوری معاون دانشکده ضمن خوش آمدگویی به اعضا و مهمانان این جلسه، گزارش مبسوطی از فعالیت های صورت گرفته برای کنفرانس ارائه کردند. این جلسه با دستورکار انجمن الکترونیک قدرت ایران و توسط آقای دکتر ذوالقدری ادامه یافت و موضوعات مختلف انجمن و کنفرانس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

img_20191215_173433