برگزاری جلسه استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

به نقل از کارشناس شاهد و ایثارگر دانشکده، در آستانه روز معلم، نشست هم اندیشی دانشجویان شاهد و ایثارگر گروه فیزیک با سرکار خانم دکتر رویا مجیدی استاد مشاور این دانشجویان پیرامون مشکلات دانشجویان، در روز شنبه ۷ اردیبهشت ماه در دانشکده برگزار و در این نشست هدایایی به رسم یادبود به دانشجو معلمان شاهد و ایثارگر به مناسبت گرامیداشت مقام معلم تقدیم شد.