برگزاری جلسه ارتقا خانم دکتر حمیدی و آقای دکتر طهماسبی پور

روز دوشنبه ۱۹ خرداد ساعت ۸ صبح جلسه ارتقا سرکار خانم دکتر حمیدی ( به مرتبه استادی) و آقای دکتر طهماسبی پور(به مرتبه دانشیاری) با حضور اساتید و مدیر گروه علوم تربیتی و آقای دکتر درتاج و خانم دکتر حسینیان به عنوان داور خارجی در سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید.