برگزاری جلسه اتاق فکر

در روز سه شنبه مورخ ۲۸ آبان ماه  چهارمین جلسه از سری جلسات اتاق فکر دانشکده برگزار شد. در این جلسه دکتر علی گوردز رئیس دانشکده، دکتر شاهقلی معاون آموزشی و پژوهشی، دکتر رفاهی اسکویی معاون فنی و دانشجویی به همراه سه تن از اساتید دانشکده حضور داشنتد.

dsc_0202dsc_0201

dsc_0199