برگزاری جلسه اتاق فکر

در روز سه شنبه ۱۲ آذرماه جلسه دیگری از سری جلسات اتاق فکر دانشکده برگزار شد. در این جلسه  رئیس و معاونین دانشکده و جمعی از اساتید حضور داشتند. مهمانان این جلسه اتاق فکر، آقای مهندس مشتاقی مسئول سایت دانشگاه و آقای رحیمیان مسئول وب سایت دانشکده بوند.  در این جلسه در مورد موضوع ارتقا وب سایت دانشکده و موارد مربوط به صفحه شخصی اساتید  و تکمیل رزومه ها بحث و تبادل نظر شد

dsc_0007 dsc_0009

dsc_0005 dsc_0006