برگزاری جلسه(دوم) جهت هماهنگی چهارمین کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی

روز شنبه مورخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹، جلسه ای با حضور آقایان دکتر شمس(معاون پژوهشی دانشگاه)،دکتر طهماسبی پور(رئیس دانشکده علوم انسانی)، دکتر میر محمدی(رئیس آموزش های الکترونیکی و آزاد)، دکتر صلواتی(معاون فرهنگی دانشگاه) و دکتر خادمی دبیر علمی کنفرانس در ارتباط با چگونگی برگزاری چهارمین کنفرانس اسلام و ارزش های متعالی در دفتر دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.

در این جلسه مصوب گردید که همایش اسلام در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی تشکیل می گردد. همچنین افرادی که مقالات آنان پذیرفته شده است حتما باید مقاله را به صورت پوستر تهیه و ایمیل نمایندو از روز سه شنبه ۱۳ خرداد می توانند ثبت نام خود را با توجه به دستورالعملی که در سایت آمده انجام دهند.