برگزاری جلسات بصورت حضوری

با توجه به کاهش محدودیت های کرونایی در استان تهران، جلسات اداری دانشکده از آذرماه بصورت حضوری برگزار خواهد شد.