برگزاری برنامه “پنجشنبه های شیدایی”توسط کانون مهدویت و کانون ایثار

برنامه”پنجشنبه های شیدایی” روز های پنجشنبه ساعت 14 تا 18 هر هفته برگزار خواهد شد .برای اطلاعات بیشتر هرروز ظهر به کوچه نمازخانه مراجعه فرمایید .  

برنامه”پنجشنبه های شیدایی” روز های پنجشنبه ساعت 14 تا 18 هر هفته برگزار خواهد شد .برای اطلاعات بیشتر هرروز ظهر به کوچه نمازخانه مراجعه فرمایید .

 

img_20191210_050521_351