برگزاری برنامه فرهنگی اجتماعی ویژه استادان

اردوی یک روزه فرهنگی و اجتماعی قطار گردشگری سوادکوه به صورت خانوادگی
در اجرای مصوبه مورخ هجدهم آذرماه شورای فرهنگی دانشگاه، معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری بسیج اساتید اردوی یکروزه فرهنگی و اجتماعی قطار گردشگری سوادکوه را به صورت خانوادگی برگزار کرد.
این برنامه جذاب و آموزنده که با استقبال و رضایتمندی بی نظیر اعضای هیأت علمی دانشگاه در قالب یک تور هشتاد نفره در روز پنجشنبه بیست و هشتم آذرماه برگزار گردید حاوی اطلاعات بدیع درباره میراث طبیعی و فرهنگی موجود در مسیر تهران-سوادکوه بود که دیدن و شنیدن آن برای کلیه شرکت کنندگان تازگی داشت. با عنایت به پرباربودن این برنامه و رضایتمندی کامل شرکت کنندگان در آن به استناد نظرسنجی به عمل آمده، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برنامه ریزی و برگزاری اینگونه برنامه ها را در جهت ارتقاء فرهنگی و ایجاد محیط صمیمی و بانشاط در خانواده بزرگ دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تداوم خواهد داد.

0-176

پل تاریخی ورسک از شاهکارهای مهندسی ایران

0-161 نشاط و صمیمیت بین همکاران

0-116

 توقف در بازارچه روستایی شوراب

0-63

شادی کودکان و گردش خانواده ها

0-58

آشنایی فنی با تاریخچه و تأسیسات شبکه سراسری راه آهن

0-34

آشنایی فنی با تاریخچه و تأسیسات شبکه سراسری راه آهن

0-192

بازدید از میراث طبیعی و فرهنگی بکر مسیر تهران تا مازندران

0-1010

بازدید از میراث طبیعی و فرهنگی بکر مسیر تهران تا مازندران