برگزاری اولین سمینار علمی کاربرد هوش مصنوعی در علوم ورزشی با تاکید بر ورزش مدارس

روز دوشنبه به تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۳  اولین سمینار علمی کاربرد هوش مصنوعی در علوم ورزشی با تاکید بر ورزش مدارس در محل سالن علامه حسن زاده آملی امور فرهنگی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از ساعت ۱۲:۱۵ لغایت ۱۳:۴۵ برگزار شد. سخنرانان این سمینار آقایان دکتر مجتبی صالح پور رئیس دانشکده علوم ورزشی و دکتر علیرضا بساق زاده عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر بودند.