برگزاری اولین جلسه کمیته راهبری آموزش‌های الکترونیکی و آزاد

اولین جلسه کمیته راهبری آموزش‌های الکترونیکی و آزاد در دانشکده‌ها و معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی سه شنبه ۹۸/۱۱/۸ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با محوریت 

  • معرفی اعضای کمیته
  • تبیین رسالت آموزش‌های الکترونیکی و آزاد
  •  ارائه نقشه راه پیگیری امور در دانشکده‌ها

برگزار گردید.