برگزاری اولین جلسه هماهنگی نخستین همایش ملی فرهنگ

روز چهارشنبه مورخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، اولین جلسه هماهنگی ” نخستین همایش ملی فرهنگ با تاکید بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی کرونا” با حضور آقای دکتر صلواتی، آقای دکتر مالیان، آقای دکتر خادمی و آقای دکتر طهماسبی پور در دفتر دانشکده علوم انسانی تشکیل گردید. نخستین همایش ملی فرهنگ با همکاری دانشکده علوم انسانی و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تشکیل خواهد شد.

محورهای پیشنهادی همایش به قرار زیر اعلام گردید:

  • تاملاتی پیرامون فرهنگ و بحران کرونا
  • دین و جنبه های فرهنگی و اجتماعی کرونا
  • بحران کرونا و تاثیر آن بر سلامت
  • علوم و جنبه های فرهنگی و اجتماعی کرونا
  • تاثیر بحران کرونا بر تعلیم و تربیت
  • سبک زندگی و بحران کرونا
  • نهادها و سازمان ها و جنبه های فرهنگی و اجتماعی کرونا