برگزاری اولین جلسه شورای سیاستگذاری صلاحیت معلمی

اولین جلسه شورای سیاستگذاری صلاحیت معلمی با حضور ریاست محترم دانشگاه ( رئیس شورا)، و اعضای شورا در سالن جلسات ریاست دانشگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳، تشکیل و موارد ذیل مورد بحث قرار گرفت.

۱- جایگاه شورای سیاستگذاری صلاحیت های معلمی در دانشگاه

۲- وظایف و ماموریت های دانشگاه و هویت بخشی به آن

۳- تاکید بر یکی از مهمترین وظایف شورا مبنی بر کیفیت و کمیت جذب، آموزش و نظارت مستمر در امر نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و رابطه شورا با مراکز تصمیم گیری در وزارت آموزش و پرورش

۴- ابلاغ احکام اعضاء شورا

لازم به ذکر است اعضای حقوقی شورا شامل رئیس دانشکده علوم انسانی (دبیر شورا)، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر گروه علوم تربیتی و اعضا حقیقی شامل ۷ نفر از اعضا هیات علمی دانشگاه می باشند.