دانشکده علوم انسانی

در تاریخ ۹۷/۷/۳۰ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۲:۳۰ طی جلسه ای با حضور هیات ریسه دانشکده علوم انسانی و همچنین، با حضور حداکثری اعضای محترم هیات علمی، جلسه انتخابات هیات ممیزه و کمسیون تخصصی برگزار گردید که نتایج آرا به معاونت آموزشی کل و تحصیلات تکمیلی ارسال گردید